ស្ថានភាពកើតរបស់កូនជ្រូក

ស្ថានភាពធម្មតា ៖

 • ដោយជើងមុខមកមុន រួមជាមួយនឹងក្បាលមកស្របជាមួយ
 • ជើងក្រោយទាំងមកមុន ស្ថានភាពមិនធម្មតា ៖
 • បន្ទាប់ពីបែកទឹកភ្លោះពី ៣-៦ម៉ោង ហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញ
  កូនកើតចេញមកទៀត
 • ជើងមុខមួយបត់ទៅក្រោយ
 • ក្បាលបត់ទៅក្រោយ
 • ស្ថានភាពផ្ងារពោះ ស្ថានភាពលំបាក ចំពោះការកើតកូននៅពេលកូនក្នុងពោះមានលក្ខណៈមិនធម្មតា
  ។ ដូចនេះ ចាំបាច់យើងត្រូវឃ្លាំមើល (មើលពីចម្ងាយ) មេជ្រូក គ្រប់ពេល
  ។ នៅពេលដែលមេជ្រូកបង្ហាញនូវសញ្ញានៃការពិបាកកើតកូនណាមួយ
  ត្រូវជួយសង្រ្គោះជាបន្ទាន់ ដោយអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវ ។ ចំពោះកូនដែលកើតរួច ត្រូវទុកដោយឡែក
  ហើយត្រូវឱ្យវាបៅទឹកដោះមេឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
  ព្រោះការបៅទឹកដោះដំបូងនេះ នឹងជួយឱ្យកូនជ្រូកមានសុខភាពល្អ
  និងអាចការពារជំងឺបាន ។ (រៀបរៀងដោយ៖ គង់ ឧត្តម | ដកស្រង់ចេញពី សៀវភៅផលិតកម្មជ្រូកពូជ –
  ការជ្រើសរើសពូជ របស់អង្គការ ហេហ្វឺកម្ពុជា បោះពុម្ពឆ្នាំ ២០០៧)

More To Explore