ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ - News And Event

លក្ខណៈរបស់ជ្រូកដែលគួរតែចិញ្ចឹម

គោលដៅសំខាន់នៃការចិញ្ចឹមជ្រូក គឺការបញ្ជូនជ្រូកដែលត្រូវត្រៀមទុកទៅកាន់ទីផ្សារ នៅពេលដែលជ្រូកមានទម្ងន់សមស្រប និងមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ដល់អ្នកចិញ្ចឹម

Read More »

គោលការណ៍បង្កាត់ពូជជ្រូក

គោលដៅសំខាន់ក្នុងការបង្កាត់ពូជជ្រូក គឺដើម្បីឱ្យបានកូនជ្រូកមានសុខភាពល្អ អត្រានៃការស្លាប់ក្រោយពីការផ្តាច់ដោះ មានចំនួនតិចបំផុត

Read More »