បណ្ណាល័យរូបភាព- Our Gallery

ការ​រឹតត្បិត​ការនាំ​ចូល​ជ្រូក​មិនមែន​ជា​មូលហេតុ​ធ្វើឲ្យ​សាច់ជ្រូក​ឡើងថ្លៃ​ទេ

ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខា​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ បញ្ជាក់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩​ខែមិថុនា ថា ក្នុង​រយៈពេល​ជាង​៥​ខែ

Read More »

ការ​រឹតត្បិត​ការនាំ​ចូល​ជ្រូក​មិនមែន​ជា​មូលហេតុ​ធ្វើឲ្យ​សាច់ជ្រូក​ឡើងថ្លៃ​ទេ

ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខា​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ បញ្ជាក់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩​ខែមិថុនា ថា ក្នុង​រយៈពេល​ជាង​៥​ខែ

Read More »