បណ្ណាល័យរូបភាព- Our Gallery

ការថែទាំមេជ្រូកក្រោយកើតកូន

ការថែទាំមេជ្រូកក្រោយកើតកូន ១.សេក្តីផ្តើម នៅក្នុងអាជីកម្មនៃកាចិញ្ចឹមជ្រូកជាពិសេសគឺកាចិញ្ចឹមជ្រូកមេយកកូន ការគ្រប់គ្រងមេជ្រូកមុន

Read More »

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូក

សាច់​ជ្រូក​លក់​ដាច់​ខ្លាំងក្លា​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​ទាន​របស់​ជនជាតិ​ចិន។ ចំណែក​កូន​ជ្រូក គេ​ត្រូវ​ការ​ទិញ​យក​ទៅ​ខ្វៃ​លក់ បម្រើ​ពិធី​បុណ្យ​របស់​ជនជាតិ​ចិន

Read More »