បណ្ណាល័យរូបភាព- Our Gallery

លក្ខណៈរបស់ជ្រូកដែលគួរតែចិញ្ចឹម

គោលដៅសំខាន់នៃការចិញ្ចឹមជ្រូក គឺការបញ្ជូនជ្រូកដែលត្រូវត្រៀមទុកទៅកាន់ទីផ្សារ នៅពេលដែលជ្រូកមានទម្ងន់សមស្រប និងមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ដល់អ្នកចិញ្ចឹម

Read More »